Van Zon Quint Advocaten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Van Zon en Quint Advocaten, gevestigd en kantoorhoudend te Eindhoven en ingeschreven in het Kamer van Koophandelregister nr. 66310199

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle gesloten overeenkomsten met Van Zon en Quint Advocaten B.V., tenzij voorafgaand aan de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Meer in het bijzonder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aan Van Zon en Quint Advocaten B.V. verstrekte opdrachten. Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten.
2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Van toepassing op de aanbieding of met de cliënt gesloten overeenkomst, is de versie van deze algemene voorwaarden die ten tijde van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven is gedeponeerd.

ARTIKEL 2 OPDRACHT
1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Van Zon en Quint Advocaten B.V. is aanvaard.
2. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Zon en Quint Advocaten B.V. en dus niet door een individuele aan Van Zon en Quint Advocaten B.V. verbonden advocaat. Dit houdt in dat de wederpartij ermee instemt dat Van Zon en Quint Advocaten B.V. de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan Van Zon en Quint Advocaten B.V. verbonden advocaat of zo nodig door derden in opdracht van Van Zon en Quint Advocaten B.V.

ARTIKEL 3 DECLARATIE
1. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Onder verschotten worden verstaan de aan derden betaalde of te betalen kosten. Onder kantoorkosten worden begrepen porti-, papier-, kopieer-, telefoon-, telefax-, E-mail-, reis- en verblijfkosten alsmede kosten voor de inzage van registers of databanken.
2. Van Zon en Quint Advocaten B.V. is bevoegd om het door de cliënt op grond van lid 1 verschuldigde, tussentijds tijdens de uitvoering van de opdracht aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Van Zon en Quint Advocaten B.V. is steeds gerechtigd om van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende tussentijdse afrekening of de eindafrekening van de opdracht.
4. Behoudens voorzover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal Van Zon en Quint Advocaten B.V. aan de cliënt op uurbasis declareren. Voorzover de hoogte van het uurtarief niet is overeengekomen, zal Van Zon en Quint Advocaten B.V. voor het kalenderjaar waarin de werkzaamheden worden verricht, het door Van Zon en Quint Advocaten B.V. voor dat kalenderjaar gehanteerde basisuurtarief in rekening brengen, zulks met inachtneming van de in het volgende lid genoemde aanpassingsfactoren. Het basisuurtarief kan elk kalenderjaar door Van Zon en Quint Advocaten B.V. worden verhoogd met een door Van Zon en Quint Advocaten B.V. zelf vast te stellen percentage.
5. De in het vorige lid bedoelde aanpassingsfactoren zijn: o bij onbepaalde waarde of een geldelijk belang tot € 250.000,00: 1,00 o bij een geldelijk belang hoger dan € 250.000,00: 1,25 o bij een geldelijk belang hoger dan € 500.000,00: 1,50 o bij een geldelijk belang hoger dan € 750.000,00: 1,75 o bij een geldelijk belang hoger dan € 1.000.000,00: 2,00 o bij zaken die geen uitstel dulden: 1,50 o bij zaken die specialistische kennis vereisen: 1,50 o bij zaken waarvan de omvang of complexiteit dit rechtvaardigt: 2,00
6. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de wederpartij komen.
7. De administratie van Van Zon en Quint Advocaten B.V. die betrekking heeft op de aard en de tijdsduur van verrichte werkzaamheden alsmede de betaalde verschotten en kantoorkosten, strekt tegenover de cliënt tot volledig bewijs, behoudens door de cliënt te leveren tegenbewijs.

ARTIKEL 4 BETALING
1. Betaling van declaraties van Van Zon en Quint Advocaten B.V. dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
3. Van Zon en Quint Advocaten houdt een separate derdengeldenrekening aan. Van Zon en Quint Advocaten heeft deze ondergebracht in de Stichting Beheer Derdengelden Van Zon & Quint Advocaten Eindhoven. Doordat alle financiële transacties met gelden van derden via deze rekening plaatsvinden, is de veiligheid van het geld van de cliënt gewaarborgd. Aangezien deze gelden op de aparte derdengeldenrekening binnenkomen, kunnen zij nergens anders voor worden aangewend. Bovendien zijn advocaten verplicht de op de derdengeldenrekening ontvangen gelden zo spoedig mogelijk over te boeken aan de cliënt.
4. Indien Van Zon en Quint Advocaten B.V. invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de invorderingskosten geheel voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten worden gesteld worden op 15% met een minimum van € 125,00 en worden vermeerderd met de verschotten.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID
1. Iedere aansprakelijkheid van Van Zon en Quint Advocaten B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval uit hoofde van de door Van Zon en Quint Advocaten B.V. verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polis. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten evenals de toepasselijkheid van artikel 7:407 BW.
2. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Zon en Quint Advocaten B.V.
3. Van Zon en Quint Advocaten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid van de door haar verkregen informatie uit schriftelijke en/of elektronische gegevensbestanden, waaronder handboeken en/of on line-databanken, tenzij algemeen bekend zou zijn dat de desbetreffende informatiebron onjuiste en/of onvolledige gegevens bevat.
4. Van Zon en Quint Advocaten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van de cliënt ingeschakelde derden, zoals accountants, belastingadviseurs, andere (buitenlandse) advocaten, deurwaarders, procureurs en/of deskundigen. Van Zon en Quint Advocaten B.V. is desgevraagd wel verplicht om haar eventuele aanspraken terzake de door deze derde(n) gemaakte fouten aan de client over te dragen.

ARTIKEL 6 ADRESWIJZIGING
1. Van Zon en Quint Advocaten B.V. is bevoegd het laatst opgegeven adres en/of bekende adres als correspondentie-adres van de cliënt te beschouwen. De cliënt dient adreswijzigingen schriftelijk aan Van Zon en Quint Advocaten B.V. door te geven.
2. Indien de client niet langer een voor Van Zon en Quint Advocaten B.V. bekend adres heeft, dan wel niet (meer) reageert op (schriftelijke) mededelingen en/of verzoeken, is Van Zon en Quint Advocaten B.V. bevoegd om haar werkzaamheden zonder verdere waarschuwing met onmiddellijke ingang op te schorten en zo nodig na schriftelijke mededeling te beëindigen.

ARTIKEL 7 OPSCHORTING EN ZEKERHEIDSTELLING
1. Van Zon en Quint Advocaten B.V. is zonder verdere waarschuwing gerechtigd om haar werkzaamheden direct op te schorten dan wel na schriftelijke mededeling te beëindigen, indien geen tijdige betaling van het gevraagde voorschot is ontvangen dan wel indien 14 dagen zijn verstreken nadat de periodieke, tussentijdse declaratie of enige einddeclaratie opeisbaar is geworden en geen betaling heeft plaatsgevonden.
2. Van Zon en Quint Advocaten B.V. is bevoegd om de afgifte van het dossier en/of de afgifte van de van de cliënt of van derden afkomstige bescheiden, op te schorten totdat al het door de cliënt verschuldigde, inclusief rente en kosten, geheel is voldaan.
3. Indien de cliënt niet tijdig heeft betaald, is Van Zon en Quint Advocaten B.V. te allen tijde bevoegd om zekerheid te verlangen voor de betaling van declaraties.

ARTIKEL 8 HET DOSSIER
1. Indien en voorzover de van de cliënt of van derden afkomstige bescheiden, bij het einde van de behandeling van de zaak, niet door de cliënt zijn terug genomen, zullen de onder berusting van Van Zon en Quint Advocaten B.V. gelaten bescheiden, tot uiterlijk 5 jaren na de datum van de laatste declaratie voor rekening en risico van de cliënt worden bewaard.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn, is Van Zon en Quint Advocaten B.V. bevoegd om het dossier en alle zich hierin bevindende bescheiden te (laten) vernietigen zonder de cliënt hiervan in kennis te stellen.
3. Van Zon en Quint Advocaten B.V. aanvaardt in geval van overmacht geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van het dossier en/of ter hand gestelde bescheiden. Van overmacht is onder meer sprake in geval van diefstal, inbraak, brand, overstroming en vandalisme. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Van Zon en Quint Advocaten B.V. uit hoofde van bewaarneming beperkt tot maximaal € 200,00.

ARTIKEL 9 VERJARING
1. Elk vorderingsrecht van de cliënt jegens Van Zon en Quint Advocaten B.V. verjaart na verloop van 12 maanden na de laatste factuurdatum.

ARTIKEL 10 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. De rechtsverhouding tussen Van Zon en Quint Advocaten B.V. en de cliënt is onderworpen aan Nederlands recht.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de in het arrondissement Oost-Brabant bevoegde Nederlandse rechter, tenzij dwingend recht zich tegen deze forumkeuze zou verzetten.